תקנון הזמנות


תקנון ותנאי האתר

האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי חברת "ר.א.י פולד שיווק בע"מ"
השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון.

אתר חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. הנהלת החנות אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.
 כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים ,אם יגרם להם, עקב שימוש באתר.  למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
לבירורים ניתן לפנות לחנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ"  בטלפון : 03-6551196 אבן גבירול 35 תל אביב  , בימי שישי אין קבלת קהל .
רשאים להשתתף במכירה תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
פעולת רכישה של מוצרים באתר, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל.
 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.
חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" רשאית למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

א.  אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
ב.  אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" או בצד
שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.
ג.  אם עשית שימוש בשרותיי חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
ד. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת בחנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ".
ה. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ"  שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו,או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד חנות"ר.א.י פולד שיווק בע"מ" בעניין זה.

כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:
א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.
ב. מחיר ההובלה או המשלוח. חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ"
תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
ג. דרך ומועד אספקת המוצר  -חברת "ר.א.י פולד שיווק בע"מ"  מתחייבת לספק את המוצרים הנרכשים באתר עד 14 ימי עסקים, מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
ד. מפרט כללי של המוצר.

בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרכוש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.  מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.
פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג', למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה. "הרוכש מסכים כי פרטיו יישמרו במערכת נתוניה ללא פרטי אשראי.

חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
כל המוצרים הנכשים בחברה מלויים בתעודת אחריות יבואן או לחלופין תעודת אחריות של חברת "ר.א.י פולד שיווק בע"מ".
חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חנות "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

א. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר.
ב. המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה.
ג. כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
ד. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן למשתמש שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב המשתמש בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה את המשתמש בעלויות אלה.
ה. אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר.
ו. בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הגבוה מבניהם + דמי המשלוח.
ז. בהחזרת מוצרים הלקוח ישלם את עלות המשלוח גם במקרה שרכש את המוצרים באתר ללא דמי משלוח.
ח. לקוח שקיבל אופניים חשמליים וחתם במעמד המסירה שקיבל את האופניים החשמליים ,לא יוכל להחזיר את המוצר לחנות .
שאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות.
בטל:03-6551196 ולציין מספר הזמנה.

"ר.א.י פולד שיווק בע"מ" מתחייב לספק את המוצרים באתר בזמן הספקה שלא עולה על 14 ימי עסקים, החברה מספקת את הסחורה ע"י דואר שליחים ,דואר רשום או באמצעות שירות המשלוחים של חברת "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" .

חברת "ר.א.י פולד שיווק בע"מ" עומדת לרשות לקוחותיה בכול שאלה ובעיה ,אנחנו זמנים בשעות הפעילות בטלפון החברה או דרך דף "הצור קשר" באתר
אחריות המוצרים הנמכרים בחברה הינה אחריות יבואן או לחלופין אחריות חברת "ר.א.י פולד שיווק בע"מ".פרטי האחריות מפורטים בהתאם למוצר בדף המוצר .כל המוצרים מסופקים עם תעודת אחריות .
התמונות להמחשה בלבד

 

התאמה מלאה
התאמה מלאה
לכל דגמי ECOFUNTLV
איכות חומרים
איכות חומרים
ברמה הגבוהה ביותר בעולם
טכנולוגיה וגימור
טכנולוגיה וגימור
מהמתקמים ביותר בעולם
איכות ואמינות
איכות ואמינות
ברמה הגבוהה ביותר שקיימת
אתם מוזמנים להגיע לחנות שלנו
אתם מוזמנים להגיע לחנות שלנו"
אבן גבירול 110, תל אביב 03-655-1196